Info vid skadeanmälan

Så ansöker du om Rättsskydd

Om du har ett gällande rättsskydd kan du få ersättning för dina advokatkostnader i vissa typer av tvister och även för motpartens kostnader om du förlorar tvisten.

Du ansöker om rättsskydd skriftligt, och skickar din ansökan per post eller e- post: rattsskydd@trygghansa.se
Trygg-Hansa, Rättsskydd, Box 340, 901 07 Umeå

Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Med en tvist menar vi att någon av er har framställt ett krav och den andra parten har motsatt sig det kravet.

En ansökan om rättsskydd ska innehålla

Försäkringsnummer och organisationsnummer.Kort beskrivning av vad tvisten gäller.Vem motparten är.Vilket krav du eller din motpart har framställt och vilket datum din motpart eller du bestred kravet.   

Bilagor till ansökan

kravet och bestridandet (om de var skriftliga)


Har du haft uppehåll i din rättsskyddsförsäkring hos Trygg-Hansa de senaste två åren? Ange i så fall i din ansökan hos vilket annat bolag du har haft försäkringen under denna tvåårsperiod.

 

Rättsskyddet gäller till exempel inte tvist avseende

Tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (även tidigare arbetstagare).Småmål, det vill säga tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp.Tvister som kan prövas av en förvaltningsdomstol. Rättsskyddet kan dock gälla i vissa skattemål.


 

​​Har du frågor om Rättsskyddet? Ring oss, vardagar 08.30-17.00, på 075-243 26 00.