​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad innebär invaliditet?

Med invaliditet menas att en skada medfört bestående nedsättning av kroppsfunktionen eller att arbetsförmågan för framtiden minskat.

Vid invaliditet skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även med beaktande av protesfunktionen.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av skadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats.

​​​​​​