Prisbasbelopp

Prisbasbelopp

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställts enligt Lag om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Prisbasbelopp går även under benämningen basbelopp och inom försäkringsbranschen är flera ersättningar kopplade till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är kopplat till konsumentprisindex vilket  innebär att ersättningarna behåller sitt värde vid en förändring av den allmänna prisnivån.