Förebygg skada - brand

​​Brandskyddskontroll av fordon och maskiner i brandfarlig miljö

Arbetsfordon och arbetsmaskiner som arbetar i brandfarliga miljöer medför en stor risk för brand. Brandförloppet kan vara mycket snabbt och leda till förödande skador. Därför krävs vissa kontroller och förebyggande insatser.

Krav på årlig brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll ska utföras minst en gång per 16-månadersperiod, för att brandförsäkringen ska gälla fullt ut.

Enligt Försäkringsförbundets tekniska rekommendation (FTR 127) och Brandskyddsföreningens regelverk (SBF127) ska kontrollen omfatta bl.a. batteri, batterikablar, bränsle, spridarrör, olje- och hydraulslangar, handbrandsläckare och huvudströmbrytare.

Kontrollen ska göras av en certifierad besiktningsman som skriver ett protokoll där eventuella fel och brister framgår.

Vid en brandskada ska du kunna visa upp ett brandskyddsprotokoll utan anmärkningar - annars kan din ersättning påverkas, beroende på hur bristen har påverkat skadan. Syftet med en årlig brandskyddskontroll är att tidigt upptäcka fel, skador och slitage som kan innebära ökade risker för brand.

Exempel på brandfarliga miljöer:
​Skog, sågverk, brädgårdar, återvinningsanläggningar, petroleum- och kemiska industrier.
Exempel på brandfarligt material:
Flis, torv, petroleumprodukter, papper och spannmål.

 

Kurs i årlig brandskyddskontroll av maskiner

Vi kan nu erbjuda dig eller din personal, som arbetar på verkstadssidan med reparationer och service av maskiner, en kurs för att bli certifierad för att få utföra dessa kontroller. Kursen ger behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll. Efter genomgången kurs kan du utföra årlig brandskyddskontroll på egna eller andras maskiner. Utbildningsbeviset gäller inte för kontroll av sprinklade maskiner.

Välkommen med din anmälan!
Läs mer om och boka utbildning här.