Personuppgifter

​​​​​​​​​​​​​​Hur vi behandlar personuppgifter​

Behandling av personuppgifter

Trygg-Hansa respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna information om behandling av dina personuppgifter (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar

Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar gick samman den 1 april 2022. I samband med det har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Om du har frågor om dessa uppdateringar är du varmt välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@trygghansa.se​​Integritetspolicy

Du kan läsa om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy genom att klicka på de olika flikarna nedanför. Du kan också ladda ner policyn som PDF nedan.
 1. ALLMÄNT
 
 1. Trygg-Hansa respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna information om behandling av dina personuppgifter ("Integritetspolicy") visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD
 
 1. Trygg-Hansa är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned.
 2. Trygg-Hansa och Holmia Livförsäkring AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för användningen av dina personuppgifter avseende livförsäkringar, och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det är till Trygg-Hansa du vänder dig om du vill kontakta personuppgiftsansvariga. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned.
 3. Holmia Livförsäkring AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter avseende penningtvätt, som den beskrivs nedan, och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned.
 4. Trygg-Hansa och Holmia Livförsäkring AB har utsett ett dataskyddsombud ("Dataskyddsombud"). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du hittar kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet längst ned.
 1. DINA RÄTTIGHETER
 
 1. Vårt ansvar som personuppgiftsansvarig
  1. Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter.
  2. Vi är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig till oss. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.
  3. All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.
 2. Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning
  1. Du har rätt att begära:
   1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift.
   2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
   3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering sker om:
    1. personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem (t.ex. om du sagt upp din försäkring och det inte längre föreligger rätt till ersättning för att preskription inträtt),
    2. vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta (t.ex. om du samtyckt till marknadsföring via sms och e-post och återkallar detta samtycke),
    3. du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter (t.ex. om du motsätter sig att vi riktar marknadsföring mot dig),
    4. vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt (t.ex. om vi skulle spara dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt), eller
    5. vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna (t.ex. de fall då det finns angivet tidsgränser för hur länge information ska sparas i lag). Viktigt att notera. Om du är eller har varit försäkrad hos oss kommer vi dock inte kunna ta bort dina uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet förrän tidigast vid den tidpunkt då du eller någon annan inte längre har rätt till ersättning från din försäkring. Det kan finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
   4. Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:
    1. du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 3.2.1 b​ ovan, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
    2. användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
    3. vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
    4. du har invänt mot användning enligt punkt 3.3 nedan, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.
  2. Vi på Trygg-Hansa kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt avsnittet Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till nedan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.
 3. Din rätt att invända mot användning
  Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter, inbegripet profilering (automatisk behandling av personuppgifter i syfte att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person), som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl för det som väger tyngre än dina intressen. Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi säkerställa att dina uppgifter inte längre används för detta genom att spara uppgiften om att du valt att invända (marknadsföringspreferens).
 4. Din rätt att återkalla ditt samtycke
  Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i det fall samtycke är den legala grunden för behandlingen genom att kontakta oss.
 5. Din rätt till dataportabilitet
  Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.
 6. Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
  Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.
 1. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE
 
 1. Trygg-Hansa har helt automatiska processer för att fatta beslut om din försäkringspremie. Att beslutet fattas helt automatiskt innebär att en algoritm fattar beslut och meddelar dig vilken premie du ska erbjudas.
 2. Det automatiserade beslutet fattas på basis av information om din ålder, var du bor, vilket objekt du försäkrar, din skadehistorik som kund hos oss, dina inkomster, dina familjeförhållanden m.m. Dessa är faktorer som påverkar din riskprofil. Denna information analyseras mot statistik som vi för om andras riskprofiler. Analysen kan leda till att du bedöms ha en högre eller lägre risknivå, beroende på din generella riskprofil men också på faktorer som är specifikt hänförliga till dig som person.
 3. Resultatet av den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter påverkar storleken på din försäkringspremie. Faktorer som kan leda till en högre premie är exempelvis om du är ung och tillhör en kategori av personer som statistiskt sätt har flera skador att hantera eller om du bor i ett område där risken för skador på saker och personer är högre än på andra ställen. Faktorer som kan leda till en lägre premie är att du kanske har varit kund hos oss länge utan att ha haft några skadeärenden och så vidare. Det automatiserade beslutet är baserat på en sammanvägning av samtliga faktorer.
 4. Trygg-Hansa har även automatiska processer för att administrera försäkringsanspråk och skadereglera. Vi kan då bedöma ditt försäkringsanspråk automatiskt genom att sammanställa uppgifter som du anger i en skadeanmälan med dina försäkringsvillkor, beräknat marknadsvärde och vissa förhållanden i övrigt. Beslutet kan resultera i hel eller delvis ersättning eller ett avslag på ditt skadeanspråk. Om ditt anspråk inte kan hanteras automatiskt kommer det i stället hanteras av en av våra handläggare.
 5. De automatiska processer för beslutsfattande som vi använder testas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är rättvisa, objektiva och effektiva.
 6. Syftet med våra automatiska beslut är att dygnet runt ge dig möjlighet att snabbt och effektivt kunna köpa en försäkring eller få din skada reglerad, se dataskyddsförordningen artikel 6.1.b (nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås) och artikel 22.2.a (nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal) eller artikel 22.2.c (samtycke). Om du inte vill att vi ska fatta beslutet automatiskt kan du alltid kontakta oss för att köpa en försäkring eller få din skada behandlad av en handläggare i stället.
 7. Du har alltid rätt att kontakta oss för att framföra dina synpunkter, erhålla en förklaring till beslutet eller överklaga.​
 1. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
 
 1. Trygg-Hansa kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter för olika ändamål och här nedan är en schematisk beskrivning över de olika kategorier av tredje parter som vi interagerar med. För ändamålen att tillhandahålla och administrera försäkring, att administrera försäkringsanspråk och skadereglera och för att förhindra och hantera bedrägerier lämnar vi bl.a. ut dina personuppgifter till medicinska rådgivare och vårdgivare, tjänsteleverantörer för reparation, återställande och skadereglering, andra försäkringsbolag samt Larmtjänst (Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm www.larmtjanst.se). Vi använder oss även av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och för analyser på aggregerad nivå. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.
 2. För ändamålen att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till externa nämnder och domstolar, externa juridiska ombud, Trafikförsäkringsföreningen, inkassobolag, myndigheter så som Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan samt revisorer och bolag inom vår koncern.
 3. För ändamålen att genomföra försäljning och vidta försäljningsåtgärder och för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer för marknadsföri​ng och informationsinhämtnin​g, gruppföreträdare för frivilliga och obligatoriska gruppförsäkringar samt anknutna och oberoende försäkringsförmedlare.
 4. För ändamålen att teckna och administrera återförsäkringsavtal lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till återförsäkringsbolag.
 5. För ändamålet att säkra IT-säkerhet och fysisk säkerhet i våra IT-miljöer och lokaler lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till Polisen i fall av brott eller misstänkt brott.
 6. För ändamålet att bedriva marknadsföring samt göra analyser i marknadsföringssyfte lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till bolag som utför tjänster för oss inom detta område för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden och genomföra kundanalyser.
 7. Vi kan komma lämna ut personuppgifter till en sjukvårdsinrättning vid akuta medicinska tillstånd utomlands när det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan.
 8. Vi delar även dina personuppgifter med samarbetspartners för att de ska kunna marknadsföra sina produkter och tjänster till dig eller tillhandahålla dig med en förmån.
 1. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 
 1. Trygg-Hansa strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt genom att vi tillser att landet håller en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut eller att EU-kommissionens standardavtalsklausuler används.
 1. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Trygg-Hansa har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.
 1. INFORMATION SOM DU LÄMNAR NÄR DU BESÖKER VÅRA WEBBPLATSER
 
När du besöker trygghansa.se, atlantica.se och bilsportmc.se, samt underdomäner och relaterade webbsidor samlar vi in information om ditt cookie-ID, enhetstyp/ID (inklusive information som automatiskt skickas från din utrustning i form av språkinställningar, IP-adress och demografiska data). Vi registrerar även vilka webbplatser och underliggande sidor du besöker och när. Syftet med denna insamling är att säkerställa webbplatsens nödvändiga funktionalitet, skapa personligt anpassat innehåll, föra statistik över användningen av webbplatsen samt rikta marknadsföring till dig på vår webbplats, andra webbplatser och på sociala medier.

I inställningscentret för integritet på vår webbplats kan du ge ditt samtycke till vilka cookies som får användas på din utrustning. Genom att acceptera cookies samtycker du även till behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies. Vår rättsliga grund för att samla in information om ditt beteende på våra webbplatser och överföra dina personuppgifter till våra affärspartners är ditt samtycke, se artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till cookies. Klicka i sådana fall på "Anpassa dina val” i rutan nedan.

Anp​assa dina val​​
 1. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
 
Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn revideras löpande och vi ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid omfattande ändringar i Integritetspolicyn kommer du att få tydlig information om dessa och vad de innebär för dig.
 1. KONTAKTINFORMATION
 
Tveka inte att kontakta oss på Trygg-Hansa om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill an​vända dig av dina rättigheter som är beskrivna i avsnittet under "Dina Rättigheter".

Om du önskar utnyttja en av dina rättigheter kan du kontakta oss per post, märk kuvertet med "Registerutdrag";

Trygg-Hansa Försäkring filial, reg. no. 516403-8662

Postadress: SE-106 26 Stockholm

Du kan även skicka e-post till registerutdrag@trygghansa.se, skriv "Registerutdrag" i ämnesraden. ​Det är också hit du vänder dig om du vill motsätta dig direktmarknadsföring.

För specifika frågor till Dataskyddsombudet så kan du skriva till; dpo@trygghansa.se

Holmia Livförsäkring AB, org. no. 516401-6510
Postadress: SE-106 26 Stockholm
För Holmia gäller samma kontaktuppgifter som angetts ovan men skriv i ditt brev eller e-post att förfrågan avser "Holmia".

När använder vi dina personuppgifter?

Här kan du se för vilka ändamål vi använder personuppgifter och hur vi behandlar dem för varje personkategori.
NÄR DU HAR ELLER HAR HAFT EN FÖRSÄKRING HOS OSS
 

Syfte: För att genomföra försäljning och vidta försäljningsåtgärder.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och kön.
 • Personnummer.
 • ​Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare och försäkringstyp.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Information om tillhörighet till fackligorganisation eller annan organisation så som samfund.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen de uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom en partner som representerar en obligatorisk gruppförsäkring som du tillhör eller andra samarbetspartners. Vi kan även hämta information från externa informationstjänster såsom från Statens personadressregister ("SPAR"), Vägtrafikregistret ("VTR"), Lantmäteriet och Fastighetsregistret. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom samarbetspartners, informationstjänster och marknadsföringsaktörer som har markerat dig som en potentiell kund för oss.

​​​Du kan i vissa fall välja att dela uppgifter om försäkringsengagemang hos andra försäkringsaktörer med oss. Då samlar vi å dina vägnar in uppgifterna. Om en person i ditt hushåll har delat sitt egna försäkringsengagemang med dig hos försäkringsaktören kan även dessa uppgifter samlas in.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna sälja försäkring till dig.

Detta inkluderar situationer såsom när du kontaktar oss eller om vi kontaktar dig. Något som dels kan ske över telefon, dels när en av våra partners hänvisar dig till oss eller lämnar ut dina personuppgifter till oss. Vi samlar även in och behandlar dina uppgifter när du initierar ett köp av försäkring på vår hemsida.

Vi använder endast uppgift om facklig tillhörighet eller tillhörighet till annan organisation så som samfund för att kunna se till att du får de förmåner som du är berättigad till.

Laglig grund:
När vi blir kontaktade:
Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås (försäkringstagaren). För de fall vi behandlar personuppgifter om dig såsom försäkrad är den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Om du väljer att dela uppgifter om försäkringsengagemang hos andra försäkringsaktörer med oss samlar vi in uppgifter med stöd av det avtal som du ingår rörande insamlingen av uppgifterna. Om du tillhör samma hushåll som en person som har valt att dela försäkringsengagemang hos en annan försäkringsaktör med oss och även uppgifter om ditt försäkringsengagemang ingår, behandlas dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av att inhämta ett så fullständigt och korrekt försäkringsunderlag som möjligt inom ramen för vår försäljning överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. ​

När vi kontaktar dig:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna sälja försäkring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Vi använder de uppgifter vi har om dig och sparar dem så länge som krävs för försäkringsavtalet.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har även rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att riskbedöma och prissätta.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och kön.
 • Personnummer
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex.; hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen och i förekommande fall om körbeteende samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar, uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.
 • Historik över försäkringsbedrägeri såsom anteckningar om försäkring avslutats på grund av bedrägeri.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom SPAR, Lantmäteriet och VTR samt andra aktörer som tillhandahåller informationstjänster för att verifiera din kontaktinformation samt erhålla försäkringstypinformation och information att basera riskberäkningarna på.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att beräkna din risk och premie. Vi behandlar även personuppgifter för att beräkna pris för andra kunder. Observera att vi inte behandlar uppgifter om lagöverträdelser av någon annan anledning än att tillgodose vår rätt att neka tecknande av försäkring.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

När vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna pris för andra kunder: Intresseavvägning, då vi anser att vi har ett legitimt intresse att beräkna våra premier, bl.a. mot bakgrund av vår kontraheringsplikt. En differentiering av priset tillgodoser kollektivets intresse av att endast betala ett pris som motsvarar den risk man själv är bärare av.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Vi använder de uppgifter vi har om dig och sparar dem så länge som krävs för försäkringsavtalet.

Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att administrera och fullgöra försäkringsavtal.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, och kön.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex.; hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto och fakturanummer.
 • Information du anger i fritextfält.
 • Information om tillhörighet till fackligorganisation eller annan organisation så som samfund.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom SPAR, Vägtrafikregistret och Lantmäteriet för att verifiera din kontaktinformation samt försäkringstypinformation.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla dig med och administrera din försäkring samt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Detta inkluderar att administrera inkommande premier till Trygg-Hansa, förse dig med en försäkringsöversikt samt administrera och tillhandahålla annan service. Vi använder endast uppgift om facklig tillhörighet eller tillhörighet till annan organisation så som samfund för att kunna se till att du får de förmåner som du är berättigad till.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås (försäkringstagaren). För det fall vi behandlar personuppgifter om dig såsom försäkrad är den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från din försäkring. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du eller någon annan har denna rätt.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, kön och arbete.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto och lön.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar (såsom kvitton, journaler, information om lön, arbete med mera), uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.
 • Beteendeinformation/inspelningar såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Register över lagöverträdelser så som polisrapporter.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten genom information från vårdgivare, polisrapporter vid olyckor eller brott samt från uppgifter inhämtade från GSR, och i vissa fall från andra försäkringsbolag då utredningen är omfattande och flera försäkringsbolag samverkar.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera dina försäkringsanspråk och skadereglera under din försäkring.

Behandlingen innefattar även behandling för att göra återkrav av medel från ansvarig part, säkerställa att skadad egendom repareras, använda vår regressrätt samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig på grund av ett avtal med dig (försäkringstagaren). För det fall vi behandlar personuppgifter om dig såsom försäkrad är den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från din försäkring. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du eller någon annan har denna rätt.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att teckna och administrera återförsäkringsavtal.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, arbete och titel.
 • Hälsoinformation såsom sjukdomsstatus och medicinsk invaliditet.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar (såsom kvitton, journaler, information om lön, arbete med mera), uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi behandlar dina uppgifter för att administrera återförsäkringsavtal, både i relation till riskbedömning och försäkringsanspråk, när det är nödvändigt att göra separata utvärderingar av särskilda risker samt när skadereglering mellan oss och återförsäkringsgivaren sker.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från din försäkring. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du eller någon annan har denna rätt.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att förhindra och hantera bedrägerier.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och arbete.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto och lön.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar (såsom kvitton, journaler, information om lön, arbete med mera), uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.
 • Beteendeinformation/inspelningar såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Register över lagöverträdelser så som bedrägeriundersökningar och polisrapporter.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att bedöma försäkringsanspråk, skadereglera samt utreda oklara försäkringsfall. Detta innefattar analys av kunddata, statistiska data och försäkringsanspråk samt analys av kundbeteende för att förhindra bedrägeri.

Behandlingen innefattar även behandling för att göra återkrav av medel från ansvarig part, samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att intresset av att förhindra och hantera försäkringsbedrägerier och kontrollera att ditt ersättningsanspråk är berättigat överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Utredningen är del av skadeakten och dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från din försäkring. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du eller någon annan har denna rätt. I det fall vi finner att data är överflödigt tas denna data bort vid den tidpunkt då vi bedömer data som inaktuell eller inte längre relevant. Uppgifter som inte bedöms relevanta gallras bort löpande.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar (såsom kvitton, journaler, information om lön, arbete med mera), uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.
 • Annan information såsom namn på verklig huvudman.
 • Information i fritextfält såsom innehåll avseende framställt klagomål.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss, eller som har blivit del av skadeakter. Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar t.ex. beräkning av risker, kapitalkrav för fordringsreserv, kapitalmodellering, hantering av kundklagomål, bokföringslagen, slagningar mot sanktionslistor, penningtvättkontroll samt rapportering till myndighet vid misstänkt penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra respektive lagstadgad skyldighet, t.ex. fem (5) år enligt lagen om penningtvätt.

Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att tillhandahålla kundtjänst och kundsupport.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto, fakturanummer, och i vissa fall lön.
 • Information i fritextfält.
 • Annan data inom området för vår service Familjehjälpen.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla kundservice och kundsupport via chatt, telefon och Mina Sidor på Trygg-Hansas hemsida. Behandlingen omfattar även det fall vi ger dig vägledning genom vår service Familjehjälpen.

Laglig grund:
Intresseavvägning, då vi anser att vi har ett legitimt intresse av att kunna tillhandahålla kundservice och kundsupport.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Behandling för vår service Familjehjälpen:

Ändamålet och behandlingen är en del av fullgörandet av försäkringsavtalet.

Ditt samtycke, när vi behandlar känsliga personuppgifter såsom hälsodata inom ramen för tjänsten Familjehjälpen.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som gäller för försäkringsavtalet.

För de personuppgifter som samlas in genom Familjehjälpen sparar vi dina uppgifter under en tid, idag bestämt till tre (3) år efter att ärendet avslutats. Detta för att vi ska kunna ta stöd av våra anteckningar om du ringer igen. Efter ett par år har det dock gått så lång tid att vi bedömer att uppgifterna inte längre är relevanta och adekvata och vi kommer därefter att radera dem.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av den service vi erbjuder baserat på ditt samtycke. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att bedriva marknadsföring samt genomföra analys i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och kön.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, och försäkringstyp.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Marknadsföringsinformation såsom sociala medier-sökningar, hemsideaktivitet, telefonsamtal till oss eller användning av Mina Sidor på vår hemsida.
 • Information i fritextfält.
 • Cookie-ID, enhetstyp/ID (inklusive information som automatiskt skickas från din utrustning i form av språkinställningar, IP-adress och demografiska data).
 • Annan information såsom dina tillgångar som kan bli föremål för försäkring.

Vi samlar in dina personuppgifter från:

De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom tredje-parts cookies för information om ditt onlinebeteende och informationstjänster för information om tillgångar som kan försäkras och profiler.​ Vi använder nätidentifierare (så kallade ”cookies”). När du besöker trygghansa.se samt underdomäner och relaterade webbplatser samlar vi in information om ditt cookie-ID, enhetstyp/ID (inklusive information som automatiskt skickas från din utrustning i form av språkinställningar, IP-adress och demografiska data). Vi registrerar även vilka webbplatser och underliggande sidor du besöker och när.​

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna bedriva marknadsföring och göra analyser, inbegripet profilering, i marknadsföringssyfte. Detta innefattar analys av kundbeteende i marknadsföringssyfte, för att marknadsföra våra produkter och tjänster samt bedriva marknadsföring för våra samarbetspartners. Resultaten av vår analys används sedan för att förbättra, ersätta eller utveckla nya försäkringar, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskningar.

När du besöker trygghansa.se samt underdomäner och relaterade webbplatser, och vi samlar in information om dig, kan vi komma att använda informationen för att anpassa marknadsföringen till dig på både denna och andra webbplatser, inklusive sociala medier.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring och analys i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Samtycke enligt marknadsföringslagen, när vi marknadsför tredje parts produkter och tjänster genom e-post och andra automatiska system. Vår rättsliga grund för att samla in information om ditt beteende på våra webbplatser och överföra dina personuppgifter till våra affärspartners är ditt samtycke, se artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen.

Lagringstid:
Vi använder de uppgifter vi har om dig och sparar dem så länge som krävs för försäkringsavtalet.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att bedriva affärsutveckling.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar, uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.
 • Beteendeinformation/video- och ljudinspelning såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Information i fritextfält.
 • Annan information som din korrespondens och kontakthistorik med någon av våra avdelningar, t.ex. Familjehjälpen.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi behandlar dina personuppgifter för affärsutveckling. Detta inkluderar analys av klagomål eller korrespondens samt kontakthistorik med någon av Trygg-Hansas avdelningar, t.ex. Familjehjälpen. Vi behandlar dessa uppgifter för att exempelvis genomföra marknadsundersökningar, utveckla nya försäkringsprodukter och tillhörande tjänster, förbättra vårt befintliga försäkringsutbud, följa upp och förbättra vår service till dig. Vi genomför även kundundersökningar.

Vad avser uppföljningen av klagomål följer vi upp klagomål och förbättrar våra processer, behandlingar och vidtagna åtgärder.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av affärsutveckling överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Vi behandlar de uppgifter vi har om dig och sparar dem så länge som krävs för försäkringsavtalet eller för de ändamål som anges ovan. Personuppgifterna behandlas i aggregerad form då ändamålet kan uppnås utan att personuppgifter i identifierbar form används.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist.

Personuppgifter:
Alla personuppgifter som kan förekomma inom ramen för dina försäkringar, dina skador eller i din kontakt med Trygg-Hansa och som redovisats i listningarna ovan.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som tecknade försäkringen har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi behandlar dina uppgifter i händelse av en tvist, tillexempel angående en skada där vi har olika uppfattning om ersättning ska utges och/eller omfattningen av ersättningen, för att kunna upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Laglig grund:
När vi är skyldiga enligt lag att hänföra en skada till nämnd: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

När Trygg-Hansa inte är skyldiga enligt lag att hänföra en skada till nämnd: Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från din försäkring. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du eller någon annan har denna rätt.

Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR SKADELIDANDE I EN SKADA HOS OSS MEN INTE ÄR FÖRSÄKRAD AV OSS
 

Syfte: För att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, kön, och arbete.
 • Personnummer.
 • Hälsodata såsom journaler, läkaranteckningar och sjukstatus. Identifikationsdokument såsom körkort, födelsedatum och eventuellt dödscertifikat.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto och lön.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav.
 • Information angående skadeanspråk, beroende på anspråket kan information såsom kvitton, hälsodata, information om lön, arbete med mera förekomma. Beteendeinformation/inspelningar såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Register över lagöverträdelser så som polisrapporter som avser eventuell olycka som ligger till grund för skadehändelsen.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som du har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten genom information från vårdgivare, polisrapporter vid olyckor eller brott, domstolar för register över lagöverträdelser, din arbetsgivare för finansiell information, i vissa fall från andra försäkringsbolag då utredningen är omfattande och flera försäkringsbolag samverkar. I det fall den relevanta försäkringen är livförsäkring, överlevande familj till den avlidne.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera dina anspråk. Detta innebär administrering av dina anspråk på skadeståndsrättslig grund. Vi använder också dina personuppgifter för att använda vår regressrätt samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som du har rätt att kräva ersättning från oss. Denna period varierar men är minst 10 år efter att anspråket uppstod på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall har du rätt till ersättning även efter att 10 år har förflutit och vi kommer för dessa anspråk att spara uppgifterna så länge som du har denna rätt. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att förhindra och hantera bedrägerier.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och arbete.
 • Personnummer.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto, och lön.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav.
 • Information angående skadeanspråk, beroende på anspråket kan information om såsom kvitton, hälsodata, information om lön, arbete med mera förekomma, Beteendeinformation/inspelningar såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Register över lagöverträdelser så som bedrägeriundersökningar och polisrapporter som avser eventuell olycka som ligger till grund för skadehändelsen.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att bedöma anspråk samt utreda oklara försäkringsfall. Detta innefattar analys av data, statistiska data och fanspråk samt analys av beteende för att förhindra bedrägeri.

Behandlingen innefattar även behandling för att göra återkrav av medel från ansvarig part, samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är berättigat intresse. Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Utredningen är del av skadeakten. Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som du har rätt att kräva ersättning från oss. Denna period varierar men är minst 10 år efter att anspråket uppstod på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall har du rätt till ersättning även efter att 10 år har förflutit och vi kommer för dessa anspråk att spara uppgifterna så länge som du har denna rätt. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Uppgifter som inte bedöms relevanta gallras bort löpande.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att teckna och administrera återförsäkringsavtal.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och arbete.
 • Hälsoinformation såsom sjukdomsstatus och medicinsk invaliditet.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav.
 • Information angående skadeanspråk, beroende på anspråket kan information om såsom kvitton, hälsodata, information om lön, arbete med mera förekomma.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi behandlar dina uppgifter för att administrera återförsäkringsavtal, i relation till skadeanspråk och för reglering av skada med återförsäkringsbolag.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa. Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som du har rätt att kräva ersättning från oss. Denna period varierar men är minst 10 år efter att anspråket uppstod på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall har du rätt till ersättning även efter att 10 år har förflutit och vi kommer för dessa anspråk att spara uppgifterna så länge som du har denna rätt. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder.
 • Personnummer.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto, och lön.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav.
 • Information angående skadeanspråk, beroende på anspråket kan information om såsom kvitton, hälsodata, information om lön, arbete med mera förekomma.
 • Information du anger i fritextfält såsom innehåll avseende framställt klagomål.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom sjukhus.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar t.ex. beräkning av risker, kapitalkrav för fordringsreserv, kapitalmodellering, hantering av kundklagomål, bokföringslagen, slagningar mot sanktionslistor, penningtvättkontroll samt rapportering till myndighet vid misstänkt penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa. Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR KONTAKTPERSON FÖR EN LEVERANTÖR
 

Syfte: För att administrera och fullgöra avtal med leverantörer.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Demografiska uppgifter såsom arbete och titel.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter den ifrågavarande leverantören eller du själv har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter, i din roll som kontaktperson hos en av våra leverantörer, för att kunna ställa anbudsförfrågningar, teckna avtal samt uppfylla våra förpliktelser med och administrera avtalet mellan Trygg-Hansa och din arbetsgivare.

Laglig grund:
Intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att administrera och fullgöra avtal med våra leverantörer överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden det kan vara aktuellt att ställa anbudsförfrågningar, eller vi har ett avtal med din arbetsgivare och därefter under den tid som vi kan komma att göra krav gällande under avtalet med din arbetsgivare. I vissa fall behåller vi även uppgifterna därefter då tidigare leverantörer kan välja att ingå i en pool med leverantörer som används för avrop.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR KONTAKTPERSON FÖR EN FÖRSÄKRINGSTAGARE
 

Syfte: För att administrera och fullgöra försäkringsavtalet.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom arbete och titel.
 • Beteendeinformation/inspelningar såsom telefoninspelningar.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter den ifrågavarande försäkringstagaren eller du själv har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter, i din roll som kontaktperson hos en av våra företagskunder (försäkringstagaren) för att kunna uppfylla våra förpliktelser med och administrera avtalet mellan Trygg-Hansa och din arbetsgivare. Detta inkluderar även behandlingar för att administrera försäkringsanspråk och skadereglera samt fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.

Laglig grund:
Intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att administrera och fullgöra avtal med våra företagskunder överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden vi har ett avtal med din arbetsgivare och därefter under den tid som företaget kan komma att göra krav gällande under försäkringen.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att bedriva marknadsföring samt göra analyser i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter den ifrågavarande försäkringstagaren eller du själv har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna bedriva marknadsföring och göra analyser, inbegripet profilering, i marknadsföringssyfte. Detta innefattar analys av kundbeteende i marknadsföringssyfte, för att marknadsföra våra produkter och tjänster samt bedriva marknadsföring för egen och för våra samarbetspartners.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring och analys i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Om din arbetsgivare är försäkringstagare:

Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden vi har ett avtal med din arbetsgivare och därefter under den tid som företaget kan komma att göra krav gällande under försäkringen.

Om din arbetsgivare är en potentiell försäkringstagare:
Dina personuppgifter sparas och behandlas hos oss under den tid som överensstämmer med vid var tid gällande branschrekommendationer för marknadsföring. Detta förutsätter att du inte motsatt dig direkt marknadsföring från oss.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU BESÖKER EN FYSISK LOKAL TILLHÖRANDE TRYGG-HANSA
 

Syfte: Att säkra IT-säkerhet och fysisk säkerhet i våra IT-miljöer och lokaler.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Inspelningar såsom kamera- och videoövervakning.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna säkra IT-säkerhet och fysisk säkerhet i våra IT-miljöer och lokaler.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna säkra IT-säkerhet och fysisk säkerhet överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Dina personuppgifter som samlas in vid kamerabevakning och i besökssystem sparas hos oss under 120 dagar. Om du får ett passerkort vid ditt besök sparas uppgifterna för passerkortet i 120 dagar.

Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR VITTNE ELLER AV ANNAN ANLEDNING FINNS MED I VÅRA SKADEAKTER
 

Syfte: För att administrera försäkringsanspråk och skadereglera samt hantera och motverka försäkringsbedrägeri.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Beteendeinformation/inspelningar såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att bedöma försäkringsanspråk, skadereglera samt utreda oklara försäkringsfall och informationen sparas i skadeärendet, eftersom du bedöms ha gjort iakttagelser som är av vikt för utredningen av det specifika skadefallet.

De personuppgifter vi har om dig är endast för att säkerställa att vi kan kontakta dig igen samt för att beskriva de observationer du gjort i ärendet.

Behandlingen innefattar även behandling för att göra återkrav av medel från annan ansvarig part, samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som det föreligger rätt till ersättning. Denna period varierar men är minst 10 år efter att anspråket uppstod på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter att 10 år har förflutit och vi kommer för dessa anspråk att spara uppgifterna så länge som denna rätt föreligger.

Vad avser uppgifter för att hantera samt motverka försäkringsbedrägeri sparas uppgifterna antingen enligt regeln ovan eller så gallras uppgifterna bort i ett tidigare skede vid den tidpunkt då de inte längre bedöms som relevanta. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR FÖRMÅNSTAGARE
 

Syfte: För att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, och kön.
 • Personnummer.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss eller som har blivit lämnade till oss av den person vilken du är förmånstagare för.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera försäkringsanspråk och skadereglera. Behandlingen kan även omfatta kundservice.

Behandlingen omfattar försäkringar där du är insatt som förmånstagare för att ge dig den ersättning som du är berättigad till samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från den försäkring du är förmånstagare för. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall har du som förmånstagare rätt till ersättning även efter 10 år och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du har denna rätt. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att förhindra och hantera bedrägerier.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, kön och arbete.
 • Personnummer.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto och lön.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer och typ av skadekrav.
 • Information angående skadeanspråk beroende på anspråket kan information om såsom kvitton, hälsodata, information om lön, arbete med mera förekomma.
 • Beteendeinformation/inspelningar såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Register över lagöverträdelser så som bedrägeriundersökningar och polisrapporter som avser eventuell olycka som ligger till grund för skadehändelsen.
 • Information i fritextfält.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller den som har tecknat försäkringen har lämnat till oss eller som har blivit del av skadeakten.

Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att bedöma anspråk samt utreda oklara försäkringsfall. Detta innefattar analys av data, statistiska data och fanspråk samt analys av beteende för att förhindra bedrägeri. Behandlingen innefattar även behandling för att göra återkrav av medel från ansvarig part, samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är berättigat intresse.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Utredningen är del av skadeakten. Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som du har rätt att kräva ersättning från oss. Denna period varierar men är minst 10 år efter att anspråket uppstod på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall har du rätt till ersättning även efter att 10 år har förflutit och vi kommer för dessa anspråk att spara uppgifterna så länge som du har denna rätt. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Uppgifter som inte bedöms relevanta gallras bort löpande gallras bort.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och kön.
 • Personnummer.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto.
 • Annan information såsom namn på verklig huvudman och innehåll avseende framställt klagomål.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss, som har blivit lämnade till oss av den person vilken du är förmånstagare för.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar t.ex. beräkning av risker, kapitalkrav för fordringsreserv, kapitalmodellering, hantering av kundklagomål, bokföringslagen, slagningar mot sanktionslistor, penningtvättkontroll samt rapportering till myndighet vid misstänkt penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten, t.ex. fem (5) år enligt lagen om penningtvätt.

Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR MOTPART TILL OSS I ETT SKADEÄRENDE
 

Syfte: För att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum, kön och arbete.
 • Personnummer.
 • Hälsouppgifter beroende på skadehändelse.
 • Register över lagöverträdelser så som polisrapporter.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som har blivit del av skadeakten genom information från den försäkrade, information från vårdgivare, polisrapporter vid olyckor eller brott och i vissa fall från andra försäkringsbolag då utredningen är omfattande och flera försäkringsbolag samverkar.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera försäkringsanspråk och skadereglera i det fall du har orsakat skada för eller blivit orsakad skada av någon som är försäkrad av Trygg-Hansa.

Behandlingen innefattar även behandling för att göra återkrav av medel från ansvarig part, använda vår regressrätt eller administrera ingående regresskrav från andra klagande samt att upprätta, utöva eller försvara rättsligt anspråk i samband med nämndförföranden och domstolsprövning.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som det föreligger rätt till ersättning eller krav oss emellan. Denna period varierar men är minst 10 år efter att anspråket uppstod på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter att 10 år har förflutit och vi kommer för dessa anspråk att spara uppgifterna så länge som denna rätt föreligger. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR FÖRMEDLARE
 

Syfte: För att administrera och fullgöra försäkringsavtal.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt din förmedlarkod.
 • Demografiska uppgifter såsom arbete och titel.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller din arbetsgivare har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter i samband med förmedlingen för att kunna beräkna offert samt teckna försäkring för den kund du förmedlar försäkring för samt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot kunden.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som du eller din arbetsgivare har en affärsrelation med Trygg-Hansa.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att bedriva marknadsföring samt genomföra analyser i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom arbete och titel.
 • Annan information såsom information hänförlig till specifika event eller liknande.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller din arbetsgivare har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna bedriva marknadsföring, t.ex. bjuda in till event och göra analyser i marknadsföringssyfte.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring och analys i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som försäkringar som du har förmedlat ännu finns i våra system.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har även rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR ANKNUTEN FÖRMEDLARE
 

Syfte: För att administrera och fullgöra avtal om försäkringsförmedling.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress och nummer för intern identifiering.
 • Demografiska uppgifter såsom födelsedatum, kön, arbete och titel.
 • Personnummer.
 • Försäljningsdata.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som du eller din arbetsgivare har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att administrera och fullgöra våra skyldigheter i enlighet med det avtal vi har med din arbetsgivare, för att t.ex. kunna beräkna provision samt följa upp försäljning.

Laglig grund:
Intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att administrera och fullgöra avtal med våra anknutna förmedlare överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som vi har ett avtal med din arbetsgivare och du ännu är anställd.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och nummer för intern identifiering.
 • Demografiska uppgifter såsom födelsedatum och kön, arbete och titel.
 • Personnummer.
 • Identifikationsdokument.
 • Register över lagöverträdelser- i detta fall dock endast notering om att belastningsregisterutdrag har förevisats.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du eller din arbetsgivare har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar t.ex. dokumenteringskrav avseende lämplighet samt uppfyllande av kompetenskrav.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten avseende dokumentation för anknutna förmedlare.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU ÄR FULLMAKTSTAGARE
 

Syfte: För att administrera och fullgöra försäkringsavtal.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer.
 • Personnummer.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som fullmaktsgivaren eller du har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna hantera och administrera fullmaktsgivarens instruktioner enligt fullmakten samt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot denne.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som fullmaktsgivaren eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från försäkringen. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som fullmaktsgivaren eller någon annan har denna rätt.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer.
 • Personnummer.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som fullmaktsgivaren eller du har lämnat till oss.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera försäkringsanspråk och skadereglera under fullmaktsgivarens försäkring.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som fullmaktsgivaren eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från försäkringen. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som fullmaktsgivaren eller någon annan har denna rätt.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

OM DU HAR PÅBÖRJAT TECKNANDE AV PRIVAT FÖRSÄKRING ELLER ÄR EN POTENTIELL KUND
 

Syfte: För att genomföra försäljning och vidta försäljningsåtgärder.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsedatum och kön.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, och försäkringstyp.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom, fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring, information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto.
 • Information om tillhörighet till fackligorganisation eller annan organisation så som samfund.
 • Marknadsföringsinformation såsom hemsideaktivitet, telefonsamtal till oss eller användning av Mina Sidor på vår hemsida.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är de uppgifter du eller den som har initierat ett tecknade av försäkringen har lämnat till oss. Vi kan även hämta kontaktinformation från externa informationstjänster och annan information från VTR, Lantmäteriet och Fastighetsregistret. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom samarbetspartners, informationstjänster och marknadsföringsaktörer som har markerat dig som en potentiell kund för oss.

Du kan i vissa fall välja att dela uppgifter om försäkringsengagemang hos andra försäkringsaktörer med oss. Då samlar vi å dina vägnar in uppgifterna. Om en person i ditt hushåll har delat sitt egna försäkringsengagemang med dig hos försäkringsaktören kan även dessa uppgifter samlas in.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna sälja försäkring till dig. Detta inkluderar när du kontaktar oss eller vi kontaktar dig över telefon, när en av våra partners hänvisar dig till oss eller när du besöker vår hemsida och initierar en prisberäkning.

Vi använder endast uppgift om facklig tillhörighet eller tillhörighet till annan organisation så som samfund för att kunna se till att du får de förmåner som du är berättigad till.

Laglig grund:
Om vi blir kontaktade: Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås (försäkringstagaren). För de fall vi behandlar personuppgifter om dig såsom försäkrad är den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Om du väljer att dela uppgifter om försäkringsengagemang hos andra försäkringsaktörer med oss samlar vi in uppgifter med stöd av det avtal som du ingår rörande insamlingen av uppgifterna.

​Om du tillhör samma hushåll som en person som har valt att dela försäkringsengagemang hos en annan försäkringsaktör med oss och även uppgifter om ditt försäkringsengagemang ingår, behandlas dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av att inhämta ett så fullständigt och korrekt försäkringsunderlag som möjligt inom ramen för vår försäljning överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

I det fall det är vi som kontaktar dig utan att du tidigare har bett om detta;
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring och försäljning överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas hos oss under en tid om du påbörjar en offert men inte fullföljer den, denna tid bestäms efter hur länge offerten är giltig.

Om du ansöker om försäkring men därefter ångrar dig kommer vi på grund av regler i försäkringsavtalslagen att spara dina uppgifter under en tid därefter.

Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som står för försäkrade.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.


Syfte: För att bedriva marknadsföring samt genomföra analyser i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom födelsedatum och kön.
 • Marknadsföringsinformation såsom sociala medier-sökningar,​ hemsideaktivitet, telefonsamtal till oss eller användning av Dina Sidor på vår hemsida.
 • Information i fritextfält.
 • Cookie-ID, enhetstyp/ID (inklusive information som automatiskt skickas från din utrustning i form av språkinställningar, IP-adress och demografiska data).
 • Annan information såsom statistik och aggregerade data.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter du har lämnat till oss. I vissa fall kan vi även komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom tredje-parts cookies för information om ditt onlinebeteende och informationstjänster för information om tillgångar som kan försäkras och profiler. ​När du besöker trygghansa.se samt underdomäner och relaterade webbplatser samlar vi in information om ditt cookie-ID, enhetstyp/ID (inklusive information som automatiskt skickas från din utrustning i form av språkinställningar, IP-adress och demografiska data). Vi registrerar även vilka webbplatser och underliggande sidor du besöker och när.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna bedriva marknadsföring och göra analyser, inbegripet profilering, i marknadsföringssyfte. Detta innefattar analys av kundbeteende i marknadsföringssyfte, för att marknadsföra våra produkter och tjänster samt bedriva marknadsföring för våra samarbetspartners och distributionskanaler. Resultaten av vår analys används sedan för att förbättra, ersätta eller utveckla nya försäkringar, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskningar.

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring och analys i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vår rättsliga grund för att samla in information om ditt beteende på våra webbplatser och överföra dina personuppgifter till våra affärspartners är ditt samtycke, se artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas och behandlas hos oss under den tid som överensstämmer med vid var tid gällande branschrekommendationer för marknadsföring. Detta förutsätter att du inte motsatt dig direkt marknadsföring från oss. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som står för försäkrade.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

NÄR DU RINGER TILL OSS
 

Syfte:

 • För att tillhandahålla kundtjänst och kundsupport.
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.
 • För att bedriva affärsutveckling.
 • För att bedriva marknadsföring samt genomföra analys i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto, fakturanummer, och i vissa fall lön.
 • Marknadsföringsinformation såsom telefonsamtal till oss.
 • Annan information såsom dina tillgångar som kan bli föremål för försäkring.
 • Generell information om skador såsom information om skadehändelsen, skadenummer, typ av skadekrav, anspråkshistorik och antal anspråk.
 • Skadeinformation beroende på försäkring såsom hälsodata för personförsäkringar, uppgifter om skadad egendom (fastighetsbeteckning och registreringsnummer för fordon) för sakförsäkringar.
 • Beteendeinformation/video- och ljudinspelning såsom kamera- och videoinspelningar och telefoninspelningar.
 • Information i fritextfält.
 • Annan information som din korrespondens och kontakthistorik med någon av våra avdelningar.

Listan är inte uttömmande och uppgifterna som behandlas om dig beror på vilka uppgifter som förekommer i ditt samtal.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som du lämnat till oss i telefonsamtal. Telefonsamtal kan komma att spelas in av oss (inspelning) och avlyssnas av någon annan än den medarbetare som du talar med över telefon (medlyssning).

Vad vi gör:
För att tillhandahålla kundtjänst och kundsupport;
Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla kundservice och kundsupport via telefon på bästa sätt. För detta syfte kan inspelning och medlyssning ske.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav;
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav. För detta syfte kan inspelning och medlyssning ske för att utbilda nyanställda och följa upp våra anställda för att säkerställa att våra medarbetares arbete håller den kvalitet som krävs enligt lagen om försäkringsdistribution.

Enligt lagen om försäkringsdistribution ställs krav på kunskap och kompetens hos medarbetarna. Vi har valt att säkerställa detta med hjälp av medlyssning och inspelning av samtal, där en handledare t.ex. medlyssnar på en nyanställds samtal, eller tvärtom att den nyanställde lyssnar på en mer erfaren kollega.

För att bedriva affärsutveckling;
Vi använder dina uppgifter för affärsutveckling. För detta syfte kan inspelning och medlyssning ske.

Vi använder inspelning och medlyssning och även analys av korrespondens samt kontakthistorik med någon av Trygg-Hansas avdelningar. Vi behandlar dessa uppgifter för att exempelvis utveckla nya försäkringsprodukter och tillhörande tjänster, förbättra vårt befintliga försäkringsutbud, följa upp och förbättra vår service till dig (exempel på detta kan vara att vi genom analys ser att våra fakturor är otydliga genom att många ringer in och frågar om samma sak). Uppgifterna behandlas i fall då det är möjligt avidentifierat och på aggregerad nivå.

För att bedriva marknadsföring samt genomföra analys i marknadsföringssyfte;
Vi använder dina uppgifter för att kunna göra analyser i marknadsföringssyfte. Vi använder inspelning och medlyssning för att genomföra analys av kundbeteende i marknadsföringssyfte, för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Resultaten av vår analys används sedan för att förbättra, ersätta eller utveckla nya försäkringar, processer, arbetsmetoder eller marknadsföringsåtgärder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar. Uppgifterna behandlas i fall då det är möjligt avidentifierat och på aggregerad nivå.

Laglig grund:
För att tillhandahålla kundtjänst och kundsupport;
Intresseavvägning, då vi anser att vi har ett legitimt intresse av att kunna tillhandahålla kundservice och kundsupport.

Vi har rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav;
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

För att bedriva affärsutveckling;
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av affärsutveckling överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. I förekommande fall inhämtar vi även ett samtycke från dig.

Ditt samtycke, när vi behandlar känsliga personuppgifter inom ramen för detta ändamål. När det är möjligt gör vi behandlingen på aggregerad eller avidentifierade data.

För att bedriva marknadsföring samt genomföra analys i marknadsföringssyfte;
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva analys i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Ditt samtycke, när vi behandlar känsliga personuppgifter inom ramen för detta ändamål. När det är möjligt gör vi behandlingen på aggregerad eller avidentifierade data.

Lagringstid:
För att tillhandahålla kundtjänst och kundsupport;
Dina personuppgifter sparas i system hos oss under den tid som gäller för försäkringsavtalet. Inspelade samtal lagras under 180 dagar.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav;
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra respektive lagstadgad skyldighet. Inspelade samtal lagras under 18​0 dagar.

För att bedriva affärsutveckling;
Inspelade samtal lagras under 180 dagar. Avidentifierade personuppgifter och data på aggregerad nivå som inte längre utgör personuppgifter kan komma att sparas längre.

För att bedriva marknadsföring samt genomföra analys i marknadsföringssyfte;
Inspelade samtal lagras under 180 dagar. Avidentifierade personuppgifter och data på aggregerad nivå som inte längre utgör personuppgifter kan komma att sparas längre.

Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av den service vi erbjuder baserat på ditt samtycke. Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.

NÄR DU CHATTAR MED OSS
 

Syfte: För att tillhandahålla kundtjänst och kundsupport.

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum.
 • Personnummer.
 • Försäkringsgenerisk information såsom försäkringsnummer, försäkringsbelopp, nuvarande försäkringsbolag, förmånstagare, försäkringstyp och betalda premier.
 • Försäkringstypinformation hänförlig till den specifika försäkringen såsom i förhållande till försäkring för fast egendom; fastighetsbeteckning, för liv och personförsäkring t.ex. hälsodata, för bilförsäkring; information om bilen samt information om annan försäkrad egendom eller person beroende på vilken försäkring som tecknats.
 • Finansiell information såsom information om bankkonto, fakturanummer, och i vissa fall lön.
 • Annan information såsom dina tillgångar som kan bli föremål för försäkring.
Listan är inte uttömmande och uppgifterna som behandlas om dig beror på vilka uppgifter som förekommer i chatten.

Vi samlar in dina personuppgifter från:
De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som du lämnat till oss i chatten.

Vad vi gör:
Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla kundservice och kundsupport via chatt på bästa sätt.

Laglig grund:
Intresseavvägning, då vi anser att vi har ett legitimt intresse av att kunna tillhandahålla kundservice och kundsupport.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas i en chatthistorik under 29 dagar. Vissa uppgifter om dig, t.ex. en uppdaterad adressuppgift, kommer att sparas i våra system under en längre tid.

Dina rättigheter:
Se vidare i avsnitt om Dina Rättigheter.​​​​​

Ladda ner vår integritetspolicy​

Under flikarna ovan kan du läsa vår integritetspolicy online. Du kan också ladda ner dokumentet nedan o​m du hellre vill läsa den i lugn och ro eller skriva ut den.

Information som du lämnar när du besöker våra webbplatser

När du besöker trygghansa.se, atlantica.se och bilsportmc.se, samt underdomäner och relaterade webbsidor samlar vi in information om ditt cookie-ID, enhetstyp/ID (inklusive information som automatiskt skickas från din utrustning i form av språkinställningar, IP-adress och demografiska data). Vi registrerar även vilka webbplatser och underliggande sidor du besöker och när. Syftet med denna insamling är att säkerställa webbplatsens nödvändiga funktionalitet, skapa personligt anpassat innehåll, föra statistik över användningen av webbplatsen samt rikta marknadsföring till dig på vår webbplats, andra webbplatser och på sociala me​​​dier.

I inställningscentret för integritet på vår webbplats kan du ge ditt samtycke till vilka cookies som får användas på din utrustning. Genom att acceptera cookies samtycker du även till behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies. Vår rättsliga grund för att samla in information om ditt beteende på våra webbplatser och överföra dina personuppgifter till våra affärspartners är ditt samtycke, se artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till cookies. Klicka i sådana fall på "Anpassa dina val” i rutan nedan.