Tjänstereseförsäkring

Vad gäller försäkringen för?

Tjänstereseförsäkringen omfattar dig och alla dina anställda vid resor/uppdrag för företagets (försäkringstagarens) räkning.

Till tjänsteresa räknas inte:
uppdrag som utförs i bostad eller på tjänsteställe
resa mellan bostad och tjänsteställe
veckopendlingsresor
arbetsuppgifter/uppdrag i samband med utförande av arbete från annan 
        vistelseort under distansarbete, semester eller annan ledighet.

Vid olycksfall eller akut sjukdom under resan omfattar försäkringen:
nödvändiga och skäliga läke- och resekostnaderkapitalbelopp vid dödsfall och invaliditet

I försäkringen ingår även:
resgodsskyddförseningsskyddöverfallsskyddkrisförsäkringansvarsförsäkring för privatpersonrättsskydd för privatpersonsjälvriskskydd

Försäkringen gäller för tjänsteresor i hela världen och under en sammanhängande tid av 365 dagar. Dessutom gäller försäkringen för privat vistelse i anslutning till tjänsteresa under högst sju dagar.

Högsta ersättning

Försäkringen gäller upp till de försäkringsbelopp per moment som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppen gäller per person och skadetillfälle. För läke- och resekostnader ersätts nödvändiga och skäliga kostnader.

 • Väsentliga undantag

  Samtliga undantag framgår av försäkringsvillkoret. Tjänstereseförsäkringen ersätter till exempel inte följande:

  • kostnader som uppkommit därför att den anställdes fysiska eller psykiska hälsa varit så dålig att vårdbehov fanns innan resan och därför förvärrats under resan
  • kostnader som uppkommit då den anställde deltagit i sportaktiviteter, som till exempel bergsbestigning, fallskärmshoppning, bungyjump eller sportdykning utan giltigt certifikat
  • vaccinationer
  • förebyggande hälsovård
  • privat sjukvård i Norden
  • förlorad arbetsinkomst
  • stöldbegärlig egendom (till exempel dator, kamera, mobiltelefon), om dessa lämnats kvar i fordon vid nattparkering samt all egendom som lämnats kvar i fordon vid flygplats, järnvägsstation eller hamn
  • förseningar som beror på myndighetsingripande (till exempel tullmyndighet).

   Följ UD:s reserekommendationer

   Försäkringen gäller inte om du reser till områden som Utrikesdepartementet avråder från att resa till. För information se www.regeringen.se. Försäkringen kan dock gälla om den försäkrade kan göra sannolikt att UD:s avrådan helt eller delvis saknar samband med den inträffade skadan. • ​Säkerhetsföreskrifter

  Exempel säkerhetsföreskrifter som måste vara uppfyllda:

  • Egendom ska handhas och förvaras på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt, till exempel vara under uppsikt eller vara inlåst i väska.
  • När egendom lämnas i transportmedel eller hotellrum, ska dörr och fönster vara låsta.
  • Egendom som består av pengar, värdehandlingar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom ska låsas in i safetybox eller kassafack när arbetsplatsen, rummet, lägenheten eller passagerarhytten lämnas.
  • Om du är påverkad av alkohol, narkotika eller liknande kan ersättningen utebli helt såvida du inte kan visa att din påverkan inte har samband med skadefallet.

   Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kommer ersättningen att utebli helt eller i vissa fall sänkas. Full ersättning betalas dock ut om det saknas samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och de angivna säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsföreskrifter samt påföljd framgår av försäkringsvillkoret men kan även förekomma i ditt försäkringsbrev.
 • ​Självrisk

  ​Tjänstereseförsäkringen gäller med en självrisk på 1500 kronor vid skada på mobiltelefon, laptop och bärbar dator. För annan egendom gäller försäkringen utan självrisk. För rättsskydd för privatperson gäller dock en självrisk på 1 000 kr samt 10 % av överskjutande skadekostnader. 

Avbeställningsförsäkring vid tjänsteresa

Försäkringen gäller vid avbeställning av en tjänsteresa som du eller en anställd gör för företagets räkning. 

Försäkringen ersätter avbeställningskostnaden, med avdrag för eventuell återbetalning från transportföretaget/researrangören, när avbeställningen görs till följd av:
olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall som drabbar den anställde eller nära anhörig till den anställdeplötslig och oförutsedd naturkatastrof av stor omfattning, på eller i närheten av det aktuella resmålet.

Biljetterna kan vara för en resa eller ett researrangemang. De ska vara köpta hos en resebyrå eller annan leverantör av resor/researrangemang. Försäkringen gäller när biljetterna är icke ombokningsbara och avbeställs innan avresan från företagets (försäkringstagarens) ordinarie verksamhetsort.

Ersättningen betalas ut till företaget (försäkringstagaren), inte till den anställde. Ersättning lämnas inte för flygskatter.


Högsta ersättning

Högsta ersättningsbelopp per avbeställd resa/arrangemang är 25 000 kr per person, dock totalt högst 100 000 kr för de försäkrade.

Väsentliga undantag

Avbeställningsförsäkringen lämnar inte ersättning i följande fall:

 • om en annan person som är anställd i företaget kan resa i stället
 • om avbeställningen inte skett omgående, det vill säga samma dag som eller senast dagen efter att orsaken till avbeställningen blivit känd.


Självrisk

Avbeställningsförsäkringen gäller utan självrisk.

Stäng