Sjukvårdsförsäkring

​Försäkring för friskare personal

Med Trygg-Hansas sjukvårdsförsäkring kan du korta ner sjuktiden, minska företagets kostnader och ge din personal en uppskattad förmån. Med försäkringen har du tillgång till vår egen Vårdplanering. Den består av erfarna sjuksköterskor som ger råd i medicinska frågor och hjälper till med tidsbokning inom ett noga utvalt, rikstäckande och välrenommerat privat vårdnätverk. Du kan få digital kontakt med Vårdplaneringen via en app i mobil eller surfplatta alternativt via trygghansa.se. Du kan också välja att ringa för att prata med en sjuksköterska.

Den privata vården, utöver vald självrisk, bekostas av försäkringen. Sjukvårdsförsäkringen garanterar att du ska få en kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar. Medicinsk rådgivning ingår dygnet runt under årets alla dagar.

Få offert

Välj mellan två omfattningar

Sjukvård GrundSjukvård Stor
Privat läkarvårdPrivat läkarvård
Annan privat behandlingAnnan privat behandling
Operation och sjukhusvårdOperation och sjukhusvård
Resor och logiResor och logi
EftervårdEftervård
HjälpmedelHjälpmedel
Second opinionSecond opinion
KristerapiKristerapi
Offentlig vård
Läkemedel
 Förstahjälpenersättning
 Ersättning vid sjukhusvistelse
 Hemhjälp
 Tillfällig vistelse utomlands
  
Sjukvård Grund gäller alltid med självrisk på minst 500 kr.Sjukvård Stor kan väljas med eller utan självrisk för privat vård. Det finns olika självriskalternativ att välja mellan.
Läs vidare

​Detta ingår i försäkringen

GRUND

Det här är vårt baspaket för sjukvårdsförsäkring. Med Sjukvård Grund kan ni få hjälp med följande:

Sjukvårdsrådgivning/Vårdplanering

När du ringer numret till Vårdplaneringen så besvaras samtalet av erfarna legitimerade sjuksköterskor. Du kan få digital kontakt med Vårdplaneringen via en app i mobil eller surfplatta alternativt via trygghansa.se. Du kan också välja att ringa för att prata med en sjuksköterska.

Vårdplaneringen hjälper dig med råd i medicinska frågor och kan tipsa om t ex egenvårdsåtgärder. Det är också de som lotsar dig till rätt privatvårdgivare och bokar besök. Rådgivningen är öppen dygnet runt, alla dagar. Tidsbokning sker vardagar 7–17. Telefonnumret till Vårdplaneringen framgår av ditt försäkringsbesked.

I varje ärende ber Vårdplaneringen dig om en fullmakt, för att få begära in, ta del av och förmedla uppgifter från olika vårdgivare. Fullmakten är ett krav enligt svensk lag. Vårdplaneringens arbete kan då komma i gång och löpa på utan onödiga väntetider för dig.

Privat läkarvård

Nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som utförts av läkare. Ersättning lämnas för planerad vård. Alla former av privat vård ska godkännas av Trygg-Hansa och förmedlas av vår Vårdplanering.

Annan privat behandling

Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med behandling hos exempelvis privat sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället lämnas för patientavgift i offentligvården. Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per försäkringsfall. Vi ersätter ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen om det samtidigt finns behov av psykolog.

Privat operation och sjukhusvård

Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.

Resor och logi

Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.

Eftervård

Nödvändiga och skäliga kostnader för privat eftervård i maximalt 6 månader efter operationen, som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar privat operation och sjukhusvård. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning istället lämnas för patientavgift avseende eftervård i offentligvården.

Hjälpmedel

Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverade och som anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.

Second opinion

Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Kristerapi

Skäliga kostnader för behandling hos legitimerad psykolog med maximalt 10 behandlingstillfällen, om du drabbas av krisreaktion till följd av sjukdom, olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts samt på grund av brand, explosion och inbrott i egen bostad. All
tidsbokning ska ske genom Trygg-Hansa.

Vårdgaranti vid privat vård

Om vi inte kan erbjuda kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar, får den försäkrade 1 500 kr per dag i kompensation. Vårdgarantin gäller från det att Trygg-Hansa fått nödvändig medicinsk dokumentation eller information. Ersättning kan lämnas i maximalt 30 dagar.

STOR

Med Sjukvård Stor kan ni, förutom allt som ingår i Grund, även få ersättning för:

Offentlig vård

Patientavgifter upp till gällande högkostnadsskydd. Med offentlig vård menas vård som betalas enligt landstingets fastställda patientavgifter.

Läkemedel

Receptbelagda läkemedel upp till gällande högkostnadsskydd.

Förstahjälpersättning

Vi betalar ut ett engångsbelopp på 1 000 kr om den försäkrade råkar ut för sjukdom eller olycksfallsskada som medför akut inläggning på sjukhus över natt.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Vid inskrivning på sjukhus över natten för vård av sjukdom eller olycksfallsskada betalas en dygnsersättning på 300 kr i högst 90 dagar.

Hemhjälp

Ersättning kan lämnas för hemhjälp, upp till 20 timmar per försäkringsfall, efter en privat operation som täcks av försäkringen.

Hemhjälp kan innebära hjälp med att handla eller städa eller familjeservice i form av barnpassning.​

Tillfällig vistelse utomlands

Om en försäkrad person råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar under tillfällig vistelse utomlands ersätter Sjukvårdsförsäkringen självrisken för vårdkostnader från annan försäkring (t ex hem- eller reseförsäkring, tjänstereseförsäkring) med högst 5 000 kr. Med tillfällig vistelse avses 45 dagar räknat från utresedagen.

Läs vidare