Vårt hållbarhetsarbete

​​​​Att vara långsiktigt hållbara

Som försäkringsbolag har vi god insikt i vad våra kunder råkar ut för idag och vad som skapar oro och osäkerhet i människors liv. Samtidigt behöver vi blicka framåt och vara redo att möta relevanta samhällstrender.  Klimatförändringar, demografi, urbanisering, digitalisering och resursbrist, är exempel på trender som långsiktigt kommer att påverka samhället och därmed våra kunder och vår affär. ​

En hållbarhetsstrategi, indelad i fyra fokusområden

Under 2016 genomförde vi intervjuer med intressenter om vad vi borde rikta in vårt hållbarhetsarbete på och analyserade vår påverkan på samhälle och miljö. Utifrån de insikter vi har idag om vår påverkan och möjlighet att påverka, våra intressenters förväntningar och relevanta samhällstrender har Trygg-Hansas ledningsgrupp sedan beslutat om en hållbarhetsstrategi, indelad i fyra fokusområden: Ansvar och Engagemang, Trygghet och skadeförebyggande, Hållbar skadehantering och Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling​.​

Minska vår egen och våra partners miljöpåverkan

Vi arbetar även för att integrera miljömässigt- och socialt ansvarstagande i vår egen verksamhet och i vårt arbete med att hantera skador. Att arbeta för ett hållbart arbetsliv, med engagerade och motiverade medarbetare, och att minska vår egen miljöpåverkan är en grund för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och på ett trovärdigt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. 

Förebygga olyckor

Att förebygga olyckor i hemmet, på fritiden och i trafiken, är något som både vi och våra kunder prioriterar högt. Ett av Trygg-Hansas fokusområden inom hållbarhet har till exempel sedan länge varit säkerhet i och kring vatten.

Bidra till mer hållbara konsumtionsmönster​

För att vara långsiktigt hållbara är det självklart också viktigt vi med vår affär kan möta nya trender i samhället och bidra till mer hållbara konsumtionsmönster hos våra kunder.​

Våra fyra fokusområden

 

Ansvar och engagemang

 

Hållbar skadehantering

 

Trygghet och skadeförebyggande

 

Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling​
Vår hjärtefråga

​​Vi arbetar för att skapa trygghet för dem som är vår framtid: våra barn och unga. ​Tillsammans skapar vi en tryggare framtid och ett hållbarare samhälle!​​

Lär känna oss och v​ad vi gör för barn och unga​

​​

Rapporter hållbarhetsarbete

Varje år publicerar Trygg-Hansa en hållbarhetsrapport (CSR-rapport), som beskriver hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor direkt kopplade till vår affärsstrategi. Rapporten ger en bra bild av hur långt vi har kommit i vårt arbete med att integrera hållbarhet i verksamheten, från utvecklingen av nya produkter till vår skadehantering när olyckan har varit framme. Samtidigt har vi tagit fram en rad konkreta råd och hjälpmedel till våra kunder för att minska antalet skador.​


​​

Trygg-Hansas forskningsstiftelse

Trygg-​​Hansas Forskningsstiftelse främjar sedan 1981 forskning inom försäkringsnära områden som syftar till att förhindra och förebygga skador och sjukdomar på både personer och egendomar. Målsättningen är att resultaten från forskningsprojekten ska bidra med viktiga insikter för Trygg-Hansa och våra kunder. Det kan till exempel handla om att fördjupa kunskapen om olycksrisker vid cykling, forskning om fosterdiagnostik, skolbränder och omhändertagande/behandling av barn som skadats på grund av trauma. ​

​​

Forskningsprojekt

Stiftelsen delar ut cirka två miljoner kronor i forskningsanslag varje år. 2020 beviljades bland annat ett forskningsprojekt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ekonomiskt bidrag av Trygg-Hansa. Projektet som heter Validering och implementering av WHO ICF Core Sets for autism och ADHD bedrivs av Kind vid Karolinska universitetssjukhuset under ledning av Sven Bölte. Fokus för forskarna är att skifta fokus från diagnos till funktion i klinik och samhälle vid neuropsykiatriska funktions­nedsättningar, något förenklat handlar det om att titta på personers förmågor och att hitta en metod/modell för det istället för att enbart titta på hinder och barriärer, (ICF är WHO:s klassifikation av funktion.)

Styrelsen och nämnden

Styrelsen i Trygg-Hansas forskningsstiftelse består av tre ordinarie ledamöter som utses och förnyas av Trygg-Hansas vd på treårsbasis. En forskningsnämnd med externa representanter från bland annat universitet, sjukhus, brand- och trafikskadeorganisationer är knuten till forskningsstiftelsen. ​ Forskningsnämnden har en rådgivande roll gentemot stiftelsens styrelse och har i uppgift att inför varje utlysning av forskningsanslag ge förslag på områden där anslag kan vara lämpliga att ges. Alla områden ska vara försäkringsnära.

Vid frågor om Trygg-Hansas forskningsstiftelse kontakta Desiré Lundqvist: desire.lundqvist@trygghansa.se

Hör gärna av dig

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Har du synpunkter eller idéer som du vill dela med oss?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

​​Hållbarhetsansvarig
Ok, jag förstår