Coronaviruset – så här gäller företags- och sjukvårdsförsäkringen

Privatperson eller företag?
På den här sidan finns information om hur våra försäkringar för företag gäller i samband med coronaviruset. Gå till information för privatpersoner.

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar många svenska företag. Här kan du läsa hur Trygg-Hansas företagsförsäkring och sjukvårdsförsäkring gäller i olika situationer som kan uppstå.
 

Vad händer om verksamheten måste stängas ner eller begränsas på grund av konstaterad smitta? 

Om ni har tillägget Epidemiavbrott i företagsförsäkringen kan ni få ersättning för förlorat täckningsbidrag på grund av smitta i den egna verksamheten (se försäkringsbrevet för mer information). Detta gäller dock endast om myndigheter har ingripit med stöd av lagen i er verksamhet. Regeringens generella beslut om att begränsa allmänna sammankomster är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning för epidemiavbrott.

Kan företaget få ersättning för andra avbrott i verksamheten som beror på viruset, till exempel brist på personal eller varor? 

Nej, den typen av avbrott i verksamheten täcks normalt inte av det så kallade avbrottsskyddet i företagsförsäkringen (utom för personal som täcks av en sjukavbrottsförsäkring, se nedan). Grundregeln för avbrottsförsäkringen är att den ersätter förluster till följd av skador på lokaler eller egendom. Detta innebär att försäkringen inte heller ger ersättning för minskad omsättning på grund av uteblivna kunder.

Avbrottsförsäkringens ersättning vid myndighetsavspärrning är inte aktuell för coronasmittan i nuläget, eftersom den kräver att företagets tillgänglighet avspärras av polis eller räddningstjänst på grund av omedelbar och plötslig fara för omgivningen. De aktuella begränsningarna av allmänna sammankomster räknas inte som en sådan myndighetsavspärrning.  

Gäller sjukavbrottsförsäkringen för covid-19? 

Ja, om ni har tecknat en så kallad sjukavbrottsförsäkring för namngivna nyckelpersoner i företaget så gäller den utan undantag. Sjukavbrottsförsäkringen ger ersättning om någon av de namngivna personerna blir sjuk och arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. 

Vi har en sjukvårdsförsäkring, vilken ersättning kan medarbetarna få?

Det beror på vilken omfattning företaget har valt på sjukvårdsförsäkringen. Är du osäker på vilken försäkring ni har? Titta i ditt senaste försäkringsbesked. De ersättningar som kan bli aktuella är:

Patientavgifter från offentlig vård, upp till högkostnadsskyddet. Receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Ersättning för sjukhusvistelse vid inskrivning för vård över minst en natt. Engångsbelopp vid akut inläggning på sjukhus över natten.
Observera att försäkringen inte ger ersättning för privat vård vid covid-19, eftersom sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen är exkluderade ur försäkringen när det gäller privat vård.

Trygg-Hansa kan inte erbjuda provtagning för coronaviruset.

Får vi ersättning för inställda tjänsteresor eller om någon insjuknar i covid-19 på en resa? 

Vilken ersättning ni kan få beror på om ni har tilläggen Tjänstereseförsäkring och Avbeställningsskydd vid tjänsteresa. 

Vid sjukdom 
Tjänstereseförsäkringen gäller om en medarbetare insjuknar i covid-19 i samband med tjänsteresa, om resan påbörjades innan det fanns en reseavrådan från UD. Då kan ni få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader, som till exempel

kostnader för vård och behandling 
resor i samband med vården 
merkostnad för den sjukes hemresa. 

Försäkringen gäller alltså inte för insjuknande i covid-19 under tjänsteresor till något land som UD avråder från att resa till, vilket i dagsläget är samtliga länder utanför Sverige.

Vid inställd resa 
Avbeställningsskyddet för tjänsteresor gäller om en medarbetare eller en nära anhörig till medarbetaren blir sjuk. 

Försäkringen omfattar däremot inte avbokningar på grund av rädsla för att bli sjuk, eller som beror på inställda avgångar eller UD:s avrådan.

Om en tjänsteresa blir inställd på grund av att flygbolaget eller arrangören ställer in avgången bör ni kontakta dem för frågor om ersättning.