​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Försäkra dig om en trygg bilfärd​

För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare. Ett väl valt försäkringsskydd sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om olyckan är framme. Minska dina kostnader om något händer.

Minska dina kostnader om n​​ågot händer​​

Sänk självrisken (CTI, CTI Drive safe och TG)​​​

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med försäkringen självriskreduceringen CTI reducerar du dina kostnader vid en kollision.

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med försäkringen reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.​​​​​​​

Sänk självrisken ytterligare

CTI Drive safe är en tillvalsförsäkring som sänker din självrisk ytterligare vid skada på hyrbilen, men ej på glas och däck. TG kan tecknas och sänker självrisken även på glas och däck. För att försäkringarna ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas. CTI krävs för tecknande av CTI Drive safe och TG.​​

Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreduceringen. Försäkringen gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. Försäkringen gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har uthyraren godkänt användning i annat land utsträcks försäkringen att gälla till ifrågavarande land/länder.

För att försäkringen skall gälla måste hyrestagaren uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, till exempel omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, eller om annan fordonsförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.

In English

Additional insurances can be signed with Trygg-Hansa Försäkring filial, by Sixt. Minimum age 24 and signed CTI is required to sign the CTI Drive Safe and TG. Rented equipment is not covered by the collision damage reduction/waiver.

The Collision Cost Reduction shall not apply should the vehicle be stolen with keys. The Collision Cost Reduction does not apply for damages that occurred outside Sweden. Should the lessor have approved use in an​other country, the Collision Cost Reduction is extended to the relevant country/countries.

For the Collision Cost Reduction to be valid, the lessee must meet standard obligations in the context of damage incidents, e.g., immediately file the damage claim to the lessor. In the context of parking damage, or hit and run situations, a police report and, if possible, witness information is required.


Villkor och förköpsinformation

Läs försköpsinformationen innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen​ i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.


Om du inte är nöjd med vår bedömning

Om du inte tycker att vi gjort en korrekt bedömning har du alltid rätt att framföra klagomål. Det bästa är alltid att först kontakta den avdelning som fattat beslutet – du hittar telefonnumret i vårt beslutsbrev. Om ni ändå inte kommer överens kan du ansöka om att få ditt ärende prövat.

Om du inte är nöjd​​​