Ansvar och engagemang

​​​Vårt mål är att bidra i samhället

Trygg-Hansa bidrar i samhället genom vårt sociala engagemang och som arbetsgivare. Vår negativa ​​påverkan på miljö och klimat minskar.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår egen arbetsplats

Medarbetarna på Trygg-Hansa är vår viktigaste resurs och därför  jobbar vi kontinuerligt med att främja hälsa, välmående, jämställdhet och engagemang. Vi strävar även efter att minska vår miljöpåverkan från kontor, resor och verksamhet.

Vi mäter de klimatgasutsläpp som generas av Trygg-Hansas verksamhet och har en målsättning att minska dem. Sedan 2015 har de fossila koldioxidutsläppen per medarbetare minskats med cirka 15 procent.​​​​

Jämställdhet i fokus​

​Ett av våra mål är en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland chefer. Till 2020 har vi som mål att 40 procent av ledande roller ska innehas av kvinnor. Under 2016 var 38 procent av Trygg-Hansas chefer kvinnor.

Projektet Fixing the numbers är ett exe​mpel på jämställdhetsarbetet hos ​Trygg-Hansa. Det syftar till att öka medvetenheten och förståelsen för jämställdhet samt förändra värderingar, attityder och beteenden på Trygg-Hansa. En viktig utgångspunkt för arbetet är att jämställdhet är en viktig fråga för alla på arbetsplatsen och en fråga som inte bara påverkar kvinnor. Utbildningen görs i form av en serie workshops, där man både utbildas och diskuterar konkreta frågor och delar erfarenheter.​​

Volontärskap och stöd till ideell sektor​

Engagemang är ett viktigt ord för oss på Trygg-Hansa. Det handlar både om vårt engagemang som företag i samhället, och om våra medarbetare. Genom att samarbeta med ideella organisationer kan vi gemensamt skapa mer aktiviteter och uppmärksamhet kring viktiga samhällsfrågor. 

Våra medarbetare kan använda två arbetsdagar om året till volontäruppdrag vilket ger dem möjligheter att bidra till något de själva brinner för i form av arbetskraft till ideell sektor. Genom våra samarbeten med Welcome och BRIS erbjuder vi våra medarbetare möjlighet att gemensamt bidra till lösningar kopplade till viktiga samhällsutmaningar.

Trygg och säker arbetsmiljö​​​

Att vi på Trygg-Hansa har en bra, trygg och säker arbetsmiljö är grundläggande och högt prioriterat. Ingen ska må dåligt på jobbet, ingen ska göra sig illa och ingen ska känna sig otrygg. För att uppnå det behöver vi vara proaktiva, upptäcka risker i tid och åtgärda dem. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en etablerad process för rapportering av arbetsskador och incidenter, och uppföljning.

Det finns arbetsmiljökommittéer på alla kontor där vi har fler än 50 anställda. Kommittéerna fångar upp frågor och förmedlar dem vidare till en central arbetsmiljökommitté som ser till att åtgärder vidtas när det behövs.

Ok, jag förstår