Hållbar skadehantering

En hållbar skadehantering för framtiden

Vårt mål är att skadade produkter, byggnader och bilar hanteras på ett hållbart sätt, och att återanvändning eller återvinning ökar.

En minskad användning av resurser

Skadehantering är en central del i vår verksamhet och därmed även för Trygg-Hansas hållbarhetsarbete. Genom att hantera skadat gods på ett hållbart sätt och att integrera miljö och klimataspekter vid återuppbyggnad kan vi minska användningen av resurser och bidra till en cirkulär ekonomi.

Dialog och samarbete

Integrering av hållbarhetsaspekter i skaderegleringsprocessen kräver samarbete med ett stort antal leverantörer, bilverkstäder, byggfirmor etc. Genom dialog med våra leverantörer har vi möjlighet att gemensamt minska såväl miljöpåverkan som resursanvändning.

Återanvändning och reparationer

Vi arbetar kontinuerligt för att integrera miljö- och klimatansvar i vår skaderegleringsprocess, till exempel inom motorskador där vi i allt större utsträckning återanvänder reservdelar samt reparerar vindrutor och plastdetaljer.

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod ställer krav på våra underleverantörer, bland annat hur de omhändertar miljöfrågor, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Syftet är att de varor och tjänster som används i vår skadehantering till exempel av bilverkstäder, ska vara miljösmarta och ta ansvar i sociala hållbarhetsfrågor.​