Trygghet och skadeförebyggande

Strategiskt arbete med skadeförebyggande

Vårt mål är färre olyckor, bränder ​och brott drabbar våra kunder och samhället. Varje skada är en belastning på samhälle och klimat.

Varje skada belastar både samhälle och klimat

Brand och vattenskador leder till materialförstörelse som genererar koldioxidbelastningar samtidigt som det kan vara en tragedi för den som drabbas. Med ett strategiskt arbete med skadeförebyggande kan Trygg-Hansa göra stor skillnad och skapa värde för våra kunder och för samhället i övrigt.

Klimatförändringen

Blickar vi framåt ser vi att klimatförändringen, med behovet av klimatanpassningar som följd, är en avgörande fråga för hela samhället och därmed också för oss som försäkringsbolag. Vår ambition är att våra kunder, både företag och privatpersoner, ska ha ett gott skydd för klimatrelaterade skador.

Den psykiska ohälsan är en stor utmaning

En stor utmaning i samhället är att den psykiska ohälsan har ökat i alla åldersgrupper, i synnerhet bland unga och kvinnor, de senaste 20 åren. Varannan svensk kommer någon gång i livet att drabbas av det som blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Idag försäkrar Trygg-Hansa ca 750 000 barn och unga och därför har vi ett ansvar att vara med och långsiktigt bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga och att de som mår dåligt tidigt ska få den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till. Trygg-Hansa har bla​nd annat valt att starta Familjehjälpen, en service till alla våra kunder med barnförsäkring. Under 2018 har vi dessutom inlett ett partnerskap med BRIS, Barnens rätt i samhället.

Vi har jobbat skadeförebyggande sedan 1954

Vi har sedan länge arbetat för att minska antalet skador inom en rad olika områden; brott, brand, olyckor, trafik mm. Våra insatser för ökad vattensäkerhet startade redan 1954 då vi placerade ut den första livbojen. Sedan dess har vi arbetat aktivt för att förebygga drunkningsolyckor genom en rad olika initiativ.​

Ett samhälle utan drunkningsolyckor - Våra insatser för ökad vattensäkerhet

Vårt mål är färre olyckor, bränder ​och brott drabbar våra kunder och samhället. Varje skada är en belastning på samhälle och klimat.

Livbojen räddar liv

Våra livbojar räddar minst tio liv varje år. Våra insatser för ökad vattensäkerhet startade redan 1954 då vi placerade ut den första livbojen. Sedan dess har vi arbetat aktivt för att förebygga drunkningsolyckor genom olika initiativ. Idag har vi cirka 80 000 livbojar placerade runt om i Sverige. Alla som vill kan föreslå fler platser som behöver livbojar samt anmäla trasiga livbojar, så försöker vi byta ut dem så snart som möjligt. Läs mer om livbojen här!​​

Projekt ​Alkobojen

Inför sommaren 2017 kompletterade vi vissa av våra livbojar på populära badplatser med så kallade alkobojar för att uppmärksamma risken med att bada med alkohol i kroppen. Alkobojarna, en alkomätare som visar om man är ”badklar”, placerades vid badplatser runt om i Sverige där det brukar förekomma bad och festande under sommaren. Trygg-Hansas alkoboj blev i augusti 2017 godkänt som ett IQ-projekt, det vill säga en smart aktivitet som förebygger alkoholens skadeverkningar. IQ​ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.

Partner med Svenska Livräddningssällskapet

Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten. Ett problem är att alltför många barn i Sverige inte kan simma och därför har vi, genom vårt samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, under flera år stöttat sommarsimskolor. ​Tiotusentals barn har förbättrat sin simförmåga i simskolorna.

Tillsammans gör vi Sveriges vatten till allas vatten!

Familjehjälpen

Trygg-Hansa arbetar för att lyfta samhällets utmaningar med att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och vikten av att insatser sätts in i ett sånt tidigt skede som möjligt.

Brister upplevs i stödet från samhället

Tillsammans med en av våra samarbetspartners Riksförbundet Attention​ har vi bland annat genomfört en undersökning bland över 1000 föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), till exempel språkstörningar, ADHD, ASD/Aspergers- eller Tourettes syndrom. Resultatet av undersökningen visar att familjerna upplever stora brister i samhällets stöd.

Familjehjälpen – Stöd och vägledning

Trygg-Hansa har därför startat Familjehjälpen, en service till alla våra barnförsäkringstagare. Familjehjälpen kan ge vägledning i frågor som rör samhällets skydd och kan hjälpa familjer med svårigheter, oavsett diagnos, att få ett grepp om helheten. Det kan handla om att förklara vilket stöd familjen har rätt till och vart man kan vända sig i olika situationer, vilka ersättningar som kan sökas från Försäkringskassan, barnets rätt till stöd i skolan och möjligheter att få avlastning via kommunen. Utöver en telefontjänst finns det också en hemsida med öppen information.

Du kan läsa mer om hur Familjehjälpen funkar här!

Samarbete med BRIS

Från och med 2018 samarbetar Trygg-Hansa även med BRIS, Barnens Rätt i Samhället. Partnerskapet ger oss möjligheter att öka vårt engagemang och våra möjligheter att strategiskt arbeta för och konkret bidra till att barn och unga som mår dåligt får det stöd de behöver.​

Påverkansarbete i klimatfrågan

Klimatrelaterade skador blir allt vanligare​​

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar, både för samhället i stort och för försäkringsbranschen. Klimatrelaterade skador, som till exempel översvämningar, skyfall och storm, blir allt vanligare och människor, miljö och infrastruktur drabbas. Därför måste alla delar av samhället bidra för att bromsa utvecklingen och hantera de ökande riskerna. Vi på Trygg-Hansa jobbar både för att minska vår egen påverkan på klimatet genom att begränsa utsläpp av växthusgaser samt med att verka för att beredskapen och anpassningen i samhället intensifieras.

Samarbete för ökad beredskap

Det är vår ambition att se till att våra kunder, både företag och privatpersoner, har ett gott skydd för klimatrelaterade skador. För att åstadkomma detta krävs gemensamma insatser och därför samarbetar vi med branschföreningen Svensk Försäkring. Genom samarbetet har vi bland annat drivit frågan om kommuners beredskap för klimatförändringar, till exempel ökande översvämningar. Sedan ett par år tillbaka rankas kommunernas klimatanpassningsarbete. För mer information, se Svensk Försäkrin​gs hemsida.