Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi att du hör av dig till oss. I många fall kan vi lösa ditt ärende direkt över telefon, ibland måste vi sätta oss djupare in i vad som hänt. Vi försöker alltid återkomma så fort vi kan till dig.

Så här gör du om du inte är nöjd

Om du har ett klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som du haft kontakt med i ditt ärende. Ett samtal kan ge nya upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp.


Kontakt privatförsäkringar

Kontakta oss på telefon 0771 - 111 110, skriv till oss via vårt e-postformulär eller skicka ett brev till Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm.

Kontakt företagsförsäkringar

Kontakta oss på telefon 0771-111 700, skriv till oss via vårt e-postformulär eller skicka brev till Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm.

Kundklagomålsansvarig är Leif Holmberg.


Hjälp via EU:s sajt Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet

Om ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst du har köpt på nätet kan du välja att använda dig av webbplatsen Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet, framtagen av EU. Förutom att varan eller tjänsten ska vara köpt på nätet måste den även vara köpt inom EU.

Läs mer på deras hemsida: http://ec.europa.eu/odr


Om du fortfarande inte känner dig nöjd

När vårt beslut har en ekonomisk konsekvens för dig kan du begära prövning av beslutet. Alla beslut som tas i nämnderna baseras på skriftlig dokumentation. Parterna deltar inte vid sammanträdena.

Försäkringsnämnden

Försäkringsnämnden är en från bolaget fristående instans som kan överpröva beslut som fattats av bolaget. All prövning som sker i nämnden är kostnadsfri och dess beslut är bindande för Trygg-Hansa. Nämnden prövar inte alla typer av tvister, exempelvis ärenden som rör medicinska frågor och ärr, eller där nämnden anser att muntlig bevisning behövs. Nämnden prövar inte heller ärenden där anspråket är lägre än 1 000 kronor, eller högre än 1 miljon kronor. I ansvarsärenden ska också den försäkrade godkänna att en prövning görs. Begäran om prövning måste du göra senast sex månader räknat från den dag då bolagets slutliga beslut är daterat. Läs mer om Försäkringsnämnden 

Vill du göra en anmälan till Försäkringsnämnden ska du använda denna blankett. Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med allt skriftligt material du vill lägga fram. Blanketten skickas sedan via e-post till forsakringsnamnden@trygghansa.se eller som brev till Försäkringsnämnden, 106 26 Stockholm.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Det är konsumenten som gör anmälan. Anmälan till ARN ska ha kommit in senast ett år efter det att konsumenten reklamerat till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget yttrar sig sedan över anmälan. Nämnden rekommenderar en lösning av tvisten.  

Läs mer om Allmänna reklamationsnämnden på deras hemsida www.arn.se

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm  

Nämnden för Rättsskyddsfrågor (FNR)

FNR är en nämnd för alternativ tvistlösning vid tvister rörande rättsskyddsförsäkring samt trafikförsäkring vid åtagande om juridiskt biträde vid reglering av personskada. Anmälan till FNR ska göras senast 12 månader från det att klagomålet lämnades in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget yttrar sig över anmälan och därefter lämnar FNR ett rådgivande yttrande.

Mer information finns på nämndens hemsida www.forsakringsnamnder.se/FNR

Svensk Försäkrings Nämnder, Nämnden för Rättsskyddsfrågor, Box 24067, 104 50 Stockholm.

Personförsäkringsnämnden (PFN)

PFN är en nämnd för alternativ tvistlösning vid tvister rörande sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring när stöd behövs av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Efter att anmälan gjorts till nämnden yttrar sig försäkringsbolaget och därefter lämnar PFN ett rådgivande yttrande.

Mer information finns på nämndens hemsida www.forsakringsnamnder.se/PFN

Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm

Trafikskadenämnden (TSN)

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen. Den som  råkat ut för en personskada i trafiken kan ha rätt till ekonomisk ersättning i form av trafikskadeersättning. Trafikskadenämnden finns till för att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.

Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska att pröva i nämnden.
I andra frågor där du inte är nöjd med bolagets slutliga beslut kan du ansöka om tvistlösning hos Trafikskadenämnden.

Mer information finns på nämndens hemsida www.trafikskadenämnden.se 

Allmän Domstol

Du kan också vända dig till domstol. Då kan dina rättskyddsförsäkringar hos Trygg-Hansa eller andra bolag inom vår koncern ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om vi är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet.