Om du inte är nöjd

​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Om du inte gillar vårt beslut och tycker att vi gjort fel vill vi att du hör av dig till oss. I många fall kan vi lösa ditt ärende direkt över telefon, ibland måste vi sätta oss djupare in i vad som hänt. Vi försöker alltid återkomma så fort vi kan till dig.​

​​

Hör av dig till oss först

Har du ett klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som du haft kontakt med i ditt ärende. Ett samtal kan ge nya upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Du kan även kontakta kundservice eller klagomålsansvarig. Det måste du göra inom 6 månader från att du fått vårt beslut. ​

Privatkund
Kontakta oss på telefon 0771-111 110, skriv till oss via vårt webbformulär för privatkunder eller skicka ett brev till Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm.

Företagskund
Kontakta oss på telefon 0771-111 700, skriv till oss via vårt webbformulär för företagskunder eller skicka brev till Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm.

Kundklagomålsansvarig är Leif Holmberg.


Få ärendet omprövat av andra instanser

Om vårt beslut har ekonomiska konsekvenser för dig kan du få det prövat i en annan instans. Beroende på ärende kan du få det prövat i en eller flera av dessa:​

          1. Försäkringsnämnden på Trygg-Hansa

          2. Alternativa tvistlösningsorgan (fristående nämnder)

          3. Allmän domstol

Försäkringsnämnden är bra att börja med, eftersom andra nämnder kan kräva att ditt ärende har prövats där innan de tar upp det. Alla beslut som tas i nämnder baseras på skriftlig dokumentation, och varken du eller Trygg-Hansa deltar vid sammanträdena. (Går du däremot till domstol med ärendet behöver du själv vara närvarande vid förhandlingarna.)

Om du är osäker på hur du ska göra kan du ta kontakt med extern rådgivning för att få vidare vägledning.

 • ​Försäkringsnämnden

  ​​​Försäkringsnämnden är självständig instans inom Trygg-Hansa som kan överpröva våra beslut. All prövning som sker i nämnden är kostnadsfri och dess beslut är bindande för oss. Försäkringsnämnden prövar många slags ärenden, men inte sådana som rör medicinska frågor och ärr, eller ärenden där muntlig bevisning behövs. Nämnden prövar inte heller ärenden där anspråket är lägre än 1 000 kronor, eller högre än 1 miljon kronor.Läs mer om Försäkringsnämnden

  Du måste göra din begäran om prövning senast sex månader räknat från den dag då vårt slutliga beslut är daterat. Om du vill överklaga ett beslut där du vill ha ersättning från någon annans försäkring måste den personen godkänna att ärendet prövas.

  Vill du göra en anmälan till Försäkringsnämnden ska du använda denna blankett. Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med allt skriftligt material du vill lägga fram. Blanketten skickas sedan via e-post till forsakringsnamnden@trygghansa.se eller som brev till Försäkringsnämnden, 106 26 Stockholm.

 • Alternativa tvistlösningsorgan

  De alternativa nämnderna är helt fristående från Försäkringsbolagen. Innan du vänder dig till någon av dessa nämnder bör du ha framfört ditt klagomål till Trygg-Hansa, antingen till handläggaren eller klagomålsansvariga. 

  Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Din anmälan till ARN ska ha kommit in senast ett år efter det att du reklamerat till försäkringsbolaget. Företaget får sedan yttra sig, innan ARN rekommenderar en lösning av tvisten.

  Läs mer om Allmänna reklamationsnämnden på deras webbplats www.arn.se

  Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm

  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (APN)

  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar skaderegleringsfrågor som rör ersättning för personskada inom ansvarsförsäkring och annan försäkring. Nämndens syfte är att verka för en rättvis och enhetlig skadereglering oavsett vilket försäkringsbolag som har handlagt din skada. Prövningen i nämnden görs på begäran av försäkringsbolaget innan bolaget tar beslut i ersättningsfrågan. Nämnden prövar inte frågan om försäkringsfall har uppkommit eller frågor om preskription.

  Om du vill att nämnden ska pröva ditt ärende ska du kontakta Trygg-Hansa.

  Mer information finns på  www.forsakringsnamnder.se


  Nämnden för Rättsskyddsfrågor (FNR)
  FNR prövar tvister som rör rättsskyddsförsäkring samt det juridiska ombudets kostnader och lämplighet i ärenden som rör personskador i trafiken. Din anmälan till FNR ska göras senast 12 månader från det att klagomålet lämnades in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget yttrar sig över anmälan och därefter lämnar FNR ett rådgivande yttrande.

  Mer information finns på nämndens webbplats www.forsakringsnamnder.se/

  FNR Svensk Försäkrings Nämnder, Nämnden för Rättsskyddsfrågor, Box 24067, 104 50 Stockholm.

  Patientskadenämnden (PSN)

  Patientskadenämnden prövar tvister om ersättning enligt patientskadelagen och lämnar rådgivande yttranden i ärenden. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning.

  Om du inte är nöjd med Trygg-Hansas beslut kan du kontakta oss och begära att ärendet prövas i Patientskadenämnden.

  Mer information finns på nämndens webbplats www.patientskadenamnden.se


  Personförsäkringsnämnden (PFN)
  PFN prövar tvister som rör sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring, när det behövs en medicinsk bedömning för att avgöra tvisten. Efter att nämnden fått din anmälan yttrar sig försäkringsbolaget och därefter lämnar PFN ett rådgivande yttrande.

  Mer information finns på nämndens webbplats www.forsakringsnamnder.se/

  PFN Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm

  Trafikskadenämnden (TSN)
  Trafikskadenämnden prövar tvister om ersättning till personer som skadats i trafiken. Den som råkat ut för en personskada i trafiken kan ha rätt till ekonomisk ersättning i form av trafikskadeersättning. Trafikskadenämnden finns till för att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis. 

  Om du inte är nöjd med Trygg-Hansas slutliga beslut i ett sådant ärende kan du ansöka om tvistlösning hos Trafikskadenämnden.

  Mer information finns på nämndens webbplats www.trafikskadenämnden.se
 • ​​Allmän domstol

  ​Du kan också vända dig till domstol. Då kan din rättsskyddsförsäkring hos Trygg-Hansa eller andra bolag inom vår koncern ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om vi är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet.

  Mer information finns på upplysningstjänstens webbplats: domstol.se/Tvist/

​Extern rådgivning – om du behöver hjälp

Det finns flera ställen dit du som konsument kan vända dig för att få fakta och vägledning i frågor som rör försäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå är en stiftelse som ger alla privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom försäkringsområdet. Det övergripande uppdraget är att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut inom det finansiella området.Mer information finns på byråns webbplats: konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)
Konsumentverket driver den rikstäckande upplysningstjänsten Hallå konsument, tillsammans med 15 andra myndigheter. Dit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbar konsumtion. Mer information finns på webbplatsen hallakonsument.se

Den kommunala konsumentvägledningen
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Konsumentvägledningen kan hjälpa dig att hitta information om varor och tjänster. De kan också visa dig hur du tyder och skriver avtal inför köp av varor och tjänster. Mer information finns på hallakonsument.se

Hjälp via EU:s sajt Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet
Om ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst du har köpt på nätet kan du välja att använda dig av webbplatsen Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet, framtagen av EU. Förutom att varan eller tjänsten ska vara köpt på nätet måste den även vara köpt inom EU.

Läs mer på deras webbplats: http://ec.europa.eu/odr

Stäng