Ansök om rättsskydd

 

Om du har ett gällande rättsskydd kan du få ersättning för dina advokatkostnader i vissa typer av tvister och även för motpartens kostnader om du förlorar tvisten.

​Du ansöker om rättsskydd skriftligt, och skickar din ansökan per post eller e- post:               
För företag: ftgskador@trygghansa.se 
För privatpersoner: rattsskydd@trygghansa.se
Adress: Trygg-Hansa, Rättsskydd, Box 340, 901 07 Umeå

 

Vi behöver olika uppgifter från dig beroende på vilken typ av tvist du är i.

För vilken typ av tvist söker du rättsskydd?

 

​Hur gäller rättsskyddet?

Om du har ett gällande rättsskydd kan du få ersättning för dina advokatkostnader i vissa typer av tvister – och även för motpartens kostnader om du förlorar tvisten.

Med en tvist menar vi att någon av er har framställt ett krav och den andra parten har motsatt sig det kravet.

Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Läs vidare

Tvist mellan köpare och säljare av fastigheter eller lägenheter

För att ditt rättsskydd ska gälla för en tvist om fastighet måste tvisten handla om ett belopp som är högre än ett prisbasbelopp (44 300 kr år 2016).

Din ansökan ska innehålla följande uppgifter

försäkringsnummer och/eller personnummerkort beskrivning av vad tvisten gällernamnet på din motpartvilket krav du (eller din motpart) har framställt och vilket datum din motpart (eller du) bestred det kravet.köpekontrakt eller köpebrev

 

Läs vidare

Fordringstvist (tvist om en skuld)

En ansökan om rättsskydd ska innehålla
försäkringsnummer och/eller personnummerkort beskrivning av vad tvisten gällervad fordringen (skulden) handlar omnamnet på din motpartvilken relation du och motparten har vilket krav du, eller din motpart har framställt och vilket datum din motpart eller du bestred kravet

Bilagor till din ansökan:
kravet och bestridandet (om de var skriftliga)

Läs vidare

Vårdnadstvist eller liknande

När tvisten uppstår måste det ha gått minst ett år sedan du och motparten – i samband med en separation eller skilsmässa – kom överens om eller fick ett myndighetsbeslut om vårdnad, boende, umgänge eller underhåll. Annars gäller inte ditt rättsskydd.

Du kan alltså inte få ersättning för rättsskydd i till exempel en vårdnadstvist som pågår samtidigt som en separation eller äktenskapsskillnad (skilsmässa). 

En ansökan om rättsskydd ska innehålla
försäkringsnummer och/eller personnummer kort vad tvisten gällervem motpart ärom parterna varit gifta eller sambos samt om, och i så fall när, det funnits någon överenskommelse/beslut vid separation eller äktenskapsskillnadvilket krav som framställts samt när kravet har bestridits (om krav och bestridande finns skriftligt vill vi ta del av dessa)

 

 

 

 

Läs vidare

Arvstvist

​En ansökan om rättsskydd ska innehålla
försäkringsnummer och/eller personnummerkort beskrivning av vad tvisten gällervems arv det gäller och vilket datum personen avlednamnet på din motpart vilket krav du (eller din motpart) har framställt och vilket datum din motpart (eller du) bestred det kravet.     En av förutsättningarna för att kunna erhålla ersättning från försäkringen när det gäller arvstvister är att det har blivit stämt, alltså att man gått till domstol.

Bilagor till din ansökan:
kravet och bestridandet (om de var skriftliga)kopia av stämningsansökan.

Läs vidare

Annan tvist

​En ansökan om rättsskydd ska innehålla

försäkringsnummer och/eller personnummerkort beskrivning av vad tvisten gällervem motpart ärvilket krav som framställts samt när kravet har bestridits (om krav och bestridande finns skriftligt vill vi ta del av dessa).


Har du haft uppehåll i din rättsskyddsförsäkring hos Trygg-Hansa de senaste två åren? Ange i så fall i din ansökan hos vilket annat bolag du har haft försäkringen under denna tvåårsperiod.

Bilagor till din ansökan:
kravet och bestridandet (om de var skriftliga)

Läs vidare

Rättsskyddet gäller till exempel inte tvist avseende

Tvister som kan prövas av en förvaltningsdomstol, till exempel skattemål och tvister med Försäkringskassan eller kommunen.Tvist som har att göra med ditt arbete.Tvist vid upplösningen av ett äktenskap, partnerskap eller samboförhållande.Småmål, det vill säga tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp. Dock ersätts småmål som rör identitetsstöld.

Stäng

​Har du frågor om rättsskyddet? Ring oss, vardagar 08.30-17.00, på 0752-432 690.